• ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

  ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

 • ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมับติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 25

  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเก

 • ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

  ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

 • ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม

 • อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559

  อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ต

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2559

วันที่ 6 มิถุนายน  พ.ศ. 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 /2559 พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมับติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 25

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมับติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 25

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมับติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ... อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) พร้อมข้าราชการ ตรวจงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม  พ.ศ. 2560 เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และควบคุม การปฏิบัติงานสนามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยูในความรับผิดชอบ

... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี) และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเคาน์เตอร์ไปษรณีย์ช่องจอม เพื่อสนองความต้องการแก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ตำบลด่านและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และเพื่อเป็นการรองรับการเ... อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559

อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สถิติจังหวัดสุรินทร์ (นางขนิษฐา วรรณภักดี)อบรมโครงการสำรวจการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) พ.ศ.2559 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของโครงการฯ เนื้อหาข... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next