เนื้อหา

แบบฟอร์มตารางรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: รายงานสถิติจังหวัด

 

แบบฟอร์มตารางรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562

 

สถิติสังคมและประชากรศาสตร์

บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา

บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

บทที่ 8 สถิติรายได้และราบยจ่ายของครัวเรือน

บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง


  สถิติเศรษฐกิจ

บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ

บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 13 สถิติพลังงาน

บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

บทที่ 19 สถิติการคลัง


สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รายงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2560

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: รายงานสถิติจังหวัด

ดาวห์โหลดเอกสาร

 

สถิติสังคมและประชากรศาสตร์

บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา

บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

บทที่ 8 สถิติรายได้และราบยจ่ายของครัวเรือน

บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง

  สถิติเศรษฐกิจ

บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ

บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 13 สถิติพลังงาน

บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 18 สถิืติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

บทที่ 19 สถิติการคลัง

สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางตัวชี้วัด

             ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

รายงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2558

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: รายงานสถิติจังหวัด

 

       ดาวน์โหลดรายงาน

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน

บทที่ 4 สถิติสุขภาพ

บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย

บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายครัวเรือน

บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ

บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 11 สถิติพลังงาน

บทที่ 12 สถิติการขนส่ง

บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว

บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน

บทที่ 16 สถิติการคลัง

บทที่ 17 สถิติราคา

บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา

ตัวชี้วัด

            ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

รายงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2559

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: รายงานสถิติจังหวัด

       ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติสังคมและประชากรศาสตร์

บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา

บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

บทที่ 8 สถิติรายได้และราบยจ่ายของครัวเรือน

บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง

  สถิติเศรษฐกิจ

บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ

บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 13 สถิติพลังงาน

บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 18 สถิืติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

บทที่ 19 สถิติการคลัง

สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางตัวชี้วัด

    ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

รายงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2557

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: รายงานสถิติจังหวัด

     ดาวน์โหลดเอกสาร

สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน

บทที่ 4 สถิติสุขภาพ

บทที่ 5 สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย

บทที่ 6 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

บทที่ 7 สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติด้านเศรษฐกิจ

บทที่ 8 สถิติบัญชีประชาชาติ

บทที่ 9 สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง

บทที่ 10 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 11 สถิติพลังงาน

บทที่ 12 สถิติการขนส่ง

บทที่ 13 สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยรสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 14 สถิติการท่องเที่ยว

บทที่ 15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน

บทที่ 16 สถิติการคลัง

บทที่ 17 สถิติราคา

บทที่ 18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ

สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 19 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 20 สถิติอุตุนิยมวิทยา

ตัวชี้วัด

            ตารางตัวชี้วัด จำแนกตามสาขาสถิติ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล