เนื้อหา

matdataด้านสังคม

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา เพศ จำแนกตามรายอำเภอ

2_จำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน จำแนกตามรายอำเภอ

3_จำนวนผู้เรียนนอกระบบ จำแนกตามระดับชั้น เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

4_จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษานอกระบบ (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

5_จำนวนผู้สอน(ครูอาจารย์) นอกระบบ

6_จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

7_จำนวนผู้เรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

8_จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

9_จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

10_จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

11_จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

12_จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาของระบบการศึกษานอกระบบ จำแนกตามรายอำเภอ

13_จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

14_จำนวนและอัตราการซ้ำชั้น (Repetition Rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

15_จำนวนและอัตราการซ้ำชั้น (Repetition Rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1.-ม.3) จำแนกตามรายอำเภอ

16_จำนวนและอัตราการซ้ำชั้น (Repetition Rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4.-ม.6) จำแนกตามรายอำเภอ

17_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

18_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1.-ม.3) จำแนกตามรายอำเภอ

19_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4.-ม.6) จำแนกตามรายอำเภอ

20_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

21_ จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

22_จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ม.1-ม.3จำแนกตามรายอำเภอ

23_ จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ม.4-ม.6 จำแนกตามรายอำเภอ

24_ จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

25_จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย จำแนกตามรายอำเภอ

26_ จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมจำแนกตามรายอำเภอ

27_จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย จำแนกตามรายอำเภอ

28_จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการจดทะเบียน จำแนกตามรายอำเภอ

29_จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในภาพรวมของถานศึกษา จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

30_ จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.จากการประเมินซ้ำ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

31_จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

32_จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน

33_ จำนวนและร้อยละของการกระจายการอบรมสำหรับครูประจำการ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

34_จำนวนและร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา

35_ จำนวนและร้อยละของครูที่ผ่านการฝึกอบรม ในด้านการประถมศึกษา จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

36_ จำนวนและร้อยละของครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37_ จำนวนและร้อยละของบุคลากร (Facilitator) ที่ได้รับการฝึกอบรม จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

38_จำนวนและร้อยละของบุคลากรที่สอนเป็นภาษาท้องถิ่น ( ภาษาท้องถิ่นของผู้เรียน) จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

39_ จำนวนและอัตราส่วนครูระดับประถมศึกษาผู้มีวุฒิการศึกษาตามกำหนด จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

40_ เด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Net

41_ จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

42_ จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

43_ จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

44_ ลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

45_จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

46_จำนวนผู้ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตทักษะชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ จำแนกตามรายอำเภอ

47_จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามหลักสูตร จำแนกตามรายอำเภอ

48_จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

49_จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

50_ จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

51_จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

52_จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนจำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

53_จำนวนกิจกรรมนอกโรงเรียน จำแนกตามรายอำเภอ

54_จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

55_ประเภทของวัฒนธรรม

56_จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

57_ จำนวนหน่วยงานสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

58_จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

59_จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

60_จำนวนเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

61_ ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

62_ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา

63_ระยะทางที่สร้างขั้นใหม่

 

 

matdataด้านความมั่นคง

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_จำนวนโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

2 _งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

3_ จำนวนกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่นสถานที่สำคัญจุดล่อแหลม

4_จำนวนพื้นที่ป่าตามแนวชายแดน

5_จำนวนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

6_จำนวนกิจกรรมสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

7_จำนวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

8_จำนวนด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน

9 _จำนวนครั้งของกิจกรรมความร่วมมือในการจัดระเบียบการสัญจรข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

10_จำนวนจุดสัญญาณเชื่อมต่อ Internet , WiFi

11_จำนวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

12_จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

13_จำนวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

14_จำนวนคดีอาญา

15_จำนวนคดีอาญาที่จับกุมได้

16_จำนวนหน่วยงานองค์กรสถาบันที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอาชีพให้กับประชาชน

17_จำนวนบุคลากรสมาชิกของหน่วยงานองค์กรสถาบันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

18_รายได้เฉลี่ยของประชาชนต่อเดือนต่อครัวเรือน

19_จำนวนประชาชนผู้เข้า-ออกผ่านด่าน

20_มูลค่าการนำเข้าสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

21_มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

22_จำนวนประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

23_จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ

24_จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

25_จำนวนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ

26_จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระดับท้องถิ่นทั้ง2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ

metadataด้านการท่องเที่ยว

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_ระดับความครอบคลุมของกลยุทธ์และโครงการ

2_งบประมาณโครงการจังหวัดที่จัดสรร

3_สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด

4_จำนวนรายงานการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย

5_จำนวนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด

6_จำนวนรายงานความพร้อมของที่พัก แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

7_อัตราการเพิ่มของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

8_จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

9_ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10_ จำนวนฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวสุรินทร์

11_จำนวนนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของสุรินทร์

12_จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้นำเที่ยวที่มีการขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว

13_ จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรอบรู้

14_ จำนวนแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

15_จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง(Routs) ท่องเที่ยว

16_จำนวนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

17_ ประเภทของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการรวมกลุ่มกัน

18_ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

19_ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

20_จำนวนโครงการของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

21_จำนวนจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว

22_ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต่อเดือน

23_ ปริมาณขยะในเเหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

24_ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีสุขลักษณะต่อปี

25_ จำนวนปราชญ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาสาขาต่างๆได้รับการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์

26_ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสวนสาธารณะ

27_ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

28_จำนวนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

29_จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house Home stay และโรงแรมทั้งหมด

30_จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

31_ จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

32_จำนวนธุรกิจที่พักโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

33_จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house Home stay และโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนฯ

34_จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้นและที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

35_จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนฯ

36_จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์

37_มูลค่าสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์

38_จำนวนนักท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

39_รายได้จากการท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

40_ระยะเวลาการพำนักภายในจังหวัดของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

41_จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของสุรินทร์

42_จำนวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

43_จำนวนธุรกิจที่มีช่องทางและการทำธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวสุรินทร์ที่เป็นการตลาดเชิงรุกฯ

 

metadataด้านการฟื้นฟูพื้นที่่ป่า

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

1_ข้อมูลอัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย

2_สัดส่วนของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัด

3-ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี

4_พื้นที่เอกสารสิทธิทำกินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

5_พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์จำแนกตามหน่วยงาน

6_ พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

7_ ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์ (นที่ป่า)

8_พื้นที่การจำแนกชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

9_อัตราการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาน้ำฯ

10_ จำนวนแผนการจัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน

11_จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สมดุล

12_จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และดูแลดิน

13_จำนวนสวนสาธารณะ

14_ จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึก

15_จำนวนกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนสำหรับการอนุรักษ์ฟื้นฟูรัพยากรธรรมชาติ

16_จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์ดินป่า

17_จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียวของชุมชน

18_ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง

19_ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้น และที่เข้าระบบบำบัด

20_ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำแนกตามประเภท(ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ)

21_ สวนหย่อมสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือสร้างใหม่

22_ จำนวนแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมฯ

23_การส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

24_อัตตราการขยายตัว ของพื้นที่ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจของจังหวัด

25_โครงการป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้

26_โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

27_กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาปลูกไม้เศรษฐกิจ

28_โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

29_กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

30_โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

31_ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ปัญหาและหรือมีแนวโน้มฯ

32_ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการป้องกันแก้ไขฯ

33_พื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาซ้ำ

34_รายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ฯ

35_ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ฯ

36_รายงานการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการในระดับพื้นที่

metadataผลิตภัณฑ์OTOP ผ้าไหม

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

1_จำนวนแผนงานโครงการงานวิจัยทั้งหมดในพื้นที่

2_จำนวนแผนงานโครงการงานวิจัยที่เกษตรกรนำมาประยุกต์ใช้

3_จำนวนพันธุ์หม่อนและไหมพื้นบ้านที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

4_จำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่เลี้ยงพันธุ์หม่อนและผลิตไหมพื้นบ้าน

5_จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงพันธุ์หม่อนและผลิตไหมพื้นบ้านที่ได้รับการวิจัย และพัฒนา

6_ปริมาณผลผลิตใบหม่อนเส้นไหมผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

7_รายชื่อแผนงานโครงการงานวิจัยในพื้นที่

8_จำนวนงานวิจัยเทคโนโลยีและวิธีการProcess ไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

9_จำนวนเกษตรกรที่ปลูกหม่อน

10_จำนวนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนจำแนกตามพันธุ์หม่อน (ราย)

11_จำนวนผลผลิตใบหม่อนจำแนกตามพันธุ์

12_จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการออกแบบ

13_จำนวนผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการออกแบบและมีผู้นำไปใช้

14_จำนวนผลิตภัณฑ์ไหมที่จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

15_ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

16_ชุดฐานข้อมูลด้านการผลิตใช้เอง(เส้นไหม)

17_ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณการส่งออก (เส้นไหม)

18_ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณการนำเข้า(เส้นไหม)

19_ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณเส้นไหมของกลุ่มผู้ผลิตใช้เอง

20_จำนวนแหล่งเงินทุน

21_จำนวนเงินลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการรายเดียว

22_จำนวนเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการ

23_พื้นที่ชลประทาน(ตร.กม.)ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม)

24_จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)

25_จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อน (ไร่)

26_จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนที่ได้รับประโยชน์จากชลประทาน (ไร่)

27_จำนวนผลผลิตใบหม่อต่อปี (กก.)

28_จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนนอกเขตชลประทาน

29_ประเภทแหล่งน้ำ

30_จำนวนแหล่งน้ำ

31_จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถจำแนกตามโครงการ

32_จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจจำแนกตามโครงการ

33_จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามโครงการ

34_ข้อมูลมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงานจำแนกตามโครงการ

35_จำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น

36_จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงาน

37_จำนวนการรวมกลุ่มจำแนกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม

38_จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการจัดการ

39_จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้

40_จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ทั้งสิ้น

41_จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

42_จำนวนเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

43_ราคาการจำหน่ายวัตถุดิบไหม

44_ปริมาณไข่ไหมที่ผลิตได้ต่อปี(แผ่นปี)

45_จำนวนผลผลิตรังไหมสด (กิโลกรัมปี)

46_เกษตรกรเลี้ยงไหมวัยอ่อนเพื่อการจำหน่าย (ราย)

47_ปริมาณเส้นไหมที่ผลิตได้ต่อปี (กก.)

48_ความต้องการไข่ไหมของเกษตรกร(แผ่นปี)

49_ข้อมูลมาตรฐานการผลิตเส้นไหม

50_ปริมาณเส้นไหมที่ผ่านมาตรฐานการผลิต

51_1_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ทั้งหมด ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดสุรินทร์

52_3_ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการผลิต

53_มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

54_จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงที่นำความรู้เทคโนโลยีการผลิตไปใช้

55_ข้อมูลต้นทุนการผลิต (หม่อนเส้นไหมผ้าไหม)

56_ข้อมูลปริมาณการผลิต (หม่อนเส้นไหมผ้าไหม)

57_ข้อมูลมาตรฐานการผลิต(หม่อนเส้นไหมผ้าไหม)

58_กลุ่มผู้ประกอบการที่มีไม่มีการใช้เทคโนโลยี

59_กลุ่มผู้ประกอบการที่นำภูมิปัญญาสร้างมูลค่า

60_กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับไม่ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสร้างมูลค่า

61_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย

62_1_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีโรงฟอกย้อมไหมปลอดภัย

62_2_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มีโรงฟอกย้อมไหมปลอดภัย

63_1_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมเส้นไหมปลอดภัย

63_2_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมเส้นไหมปลอดภัย

64_ชนิดของการแปรรูป (ผลิตภัณฑ์)

65_กลุ่มทอผ้าไหม ผู้ประกอบการ

66_มูลค่าการตลาดจากการแปรรูป

67_รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อปี

68_จำนวนผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

69_มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไหม

70_จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูป

71_ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

72_1_จำนวนผลผลิตผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีการจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

72_2_ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

73_1_จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

73_2_จำนวนผู้ประกอบการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

74_จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

75_จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ไม่ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม