เนื้อหา

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

 

  44ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด 2562

1262

ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด 2561

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส ที่ 3 พ.ศ.2561

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

o12

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่1/2561

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

jl14

สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

a2

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ ไตรมาส 1/2561

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

j19

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล