เนื้อหา

water

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

water banner

สวัสดีปีใหม่2562

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

jj

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส ที่ 3 พ.ศ.2561

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

o12

ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

info9

สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

a2

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล