เนื้อหา

วัตถุประสงค์ของการสำรวจโครงการเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

o6

ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

o2

ร่วมจัดอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ระดับชุมชน

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

s006

โครงการสำรวจประจำเดือนตุลาคม

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

o1

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการดิจิทัลจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: กิจกรรม

s005

เฉพาะเจ้าหน้าที่ NSO-Webmail                                              ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                            ระบบนำเข้าตารางสถิติ

 เว็บอินทราเน็ต                                                มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ

 vpn.nso.go.th                                                โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล