แบบฟอร์มตารางรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2564

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: รายงานสถิติจังหวัด

 

แบบฟอร์มตารางรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2564

 

สถิติสังคมและประชากรศาสตร์

บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา

บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

บทที่ 8 สถิติรายได้และราบยจ่ายของครัวเรือน

บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง


  สถิติเศรษฐกิจ

บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ

บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 13 สถิติพลังงาน

บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

บทที่ 19 สถิติการคลัง


สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม