รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

โครงการชลประทานสุรินทร์  ขอรายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง  ของอ่าวเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 20 แห่ง ในเขตจังหวัดสุรินทร์ โดยมีอ่างเก็บน้ำจำนวน 7 แห่ง ที่อยู่ในขั้นวิกฤต มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยกว่า 50 เปอร์เซนต์ ของความจุ ได้แก่

1. อ่างฯ ห้วยเสนง        อำเภอเมือง        จังหวัดสุรินทร์
2. อ่างฯ อำปึล              อำเภอเมือง        จังหวัดสุรินทร์
3. อ่างฯ หนองกา          อำเภอรัตนบุรี     จังหวัดสุรินทร์
4. อ่างฯ ลุมพุก              อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์
5. อ่างฯ ห้วยระหาร       อำเภอจอมพระ    จังหวัดสุรินทร์
6. อ่างฯ ลุงปุง               อำเภอท่าตูม       จังหวัดสุรินทร์
7. อ่างฯ ห้วยแก้ว           อำเภอรัตนบุรี      จังหวัดสุรินทร์

ใน การนี้  โครงการชลประทานสุรินทร์  ได้ประสานงานกับ อบต. เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ    เพื่อประชาสัมพันธ์ในการลดพื้นที่การเพาะปลูกจากเดิที่วางแผนการปลูกในช่วง ฤดูแล้ง จำนวน 10,700 ไร่  ปัจจุบันลดลงเหลือ 7,550 ไร่ แล้ว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการอุปโภค - บริโภค ของราษฎรในจังหวัดสุรินทรน์ต่อไป

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือราษฎร ทีประสบปัญหาภัยแล้ง โครงการชลประทานสุรินทร์ได้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรไปแล้ว จำนวน 9,500 ไร่ น้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค 1,254,000 ลิตร  โดยมีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 12 เครื่อง รถบรรทุก จำนวน 13 คัน