รายละเอียดผลการดำเนินงาน พ.ศ.2561

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

plan2

 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) เผยแพร่

- แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่2 (พ.ศ.2561-2564) เผยแพร่ 

- ผังสถิติทางการ

 

bn21

 - รายการข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง) ปี2561

- Info Graphic (ชุดข้อมูลกลาง) ปี2561 

- รายงานบทวิเคราะห์ (ชุดข้อมูลกลาง) ปี2561

 

2222

 - รายการข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) ปี2561

- Info Graphic (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) ปี2561

- รายงานบทวิเคราะห์ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) ปี2561

3333

- รายการข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูล 3 ด้าน) ปี2561

- Info Graphic (ชุดข้อมูล 3 ด้าน) ปี2561

- รายงานบทวิเคราะห์ (ชุดข้อมูล 3 ด้าน) ปี2561