รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-----------------------------------------


          ด้วย จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. 2548 - 2550 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,260.- บาท ตามรายละเอียดดังนี้
          1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
              1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
              1.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (วช.2)
          2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
              2.1 บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมสำเนา)
              2.2 ทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา)
              2.3 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
              2.4 เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (พร้อมสำเนา)
              2.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.8 สด.43) ถ้ามี
              2.6 ใบรับรองแพทย์
          3. กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
              ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 2/5 - 6 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 12 -19 พฤษภาคม 2548 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
          4. วิธีการสอบคัดเลือก
              คณะ กรรมการคัดเลือกจะทำการคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ และพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมทั้งความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
          5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
          6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
              ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2548 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
          7. เกณฑ์การตัดสิน และการประกาศผล
              ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 60 และจังหวัดสุรินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมรายงานตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548 โดยเรียงลำดับคะแนนสูงสุด ในกรณีที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบในลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
          8. การบรรจุและแต่ตั้ง
              บรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1 และสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี หากมีการสอบคัดเลือกในลักษณะเดียวกันนี้อีกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้ง นี้เป็นอันยกเลิก
              จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548
                                           

                             นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
                  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน
                             ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์