โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าวมาใหม่

jj080762

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง