ประกาศผลการสอบคัดเลือก

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

- สำเนา -
ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
----------------------------

 

     ตาม ประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) พ.ศ. 2548 - 2550 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกไปแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 685/2548 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว นั้น
     บัด นี้คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัด เลือกฯ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
     ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบว่า
     1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
     2. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศนี้ แต่ถ้าหากมีการคัดเลือกในลักษณะเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีนี้ถือเป็นอันยกเลิก
     3. ผู้ที่ไม่มารายงานตัว ตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

          ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

                นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์
       รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
                 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ลำดับที่

เลขประจำตัว

ชื่อ - สกุล

1

9

นายเสรี สมเผ่าวงค์

2

7

นางสาวอุรุวรรณ อินทร์แปลง

3

6

นางศิรินยาภรณ์ สุขเป็ง

4

4

นายสุทัศน์ หลักแหลม

5

10

นายสุระพงษ์ สุขชีพ

6

3

นางวีรดา ยั่งยืน


นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์
ประธานกรรมการ
นายยุทธนา เยาวละออง
กรรมการ
นางจำนงค์ ตามพร
กรรมการ

นางธัญญลักษณ์ สุรินทรเสรี
สถิติจังหวัดสุรินทร์