การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

 

 Open Data  Integrity and  Transparency Assessment  : OIT

  ตามการประเมิน  ITA 

ข้อมูลพื้นฐาน   

          01 --->>> โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

          02 --->>> ข้อมูลผู้บริหาร

          03 --->>> อำนาจหน้าที่

          04 --->>> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          05 --->>> ข้อมูลการติดต่อ

          06 --->>> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

          07 --->>> ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          08 --->>> Q&A

          09 --->>> Social Network

แผนการดำเนินการ              

          010 --->>> แผนการดำเนินงานประจำปี

          O11 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

          O12 --->>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                                รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ครั้งที่ 1

                                รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ครั้งที่ 2

การปฏิบัติงาน             

         013 --->>> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                                คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.62                                       

                                คู่มือการปฏิบัติงาน สพค.62

                                คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.63

การให้บริการ

         O14 --->>> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         O15 --->>> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         O16 --->>> รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการ

         O17 --->>> E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         O18 --->>> แผนการใช้จ่ายประจำปี

                                แผนการใช้จ่ายประจำปี 2562

         O19 --->>> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

         O20 --->>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

                                  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

                                  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O21 --->>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          O22 --->>> ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

          023 --->>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          O24 --->>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O25 --->>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O26 --->>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O27 --->>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O28 --->>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี

การจัดการเรื่องร้องการทุจริต

          O29--->>> แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนทุจริต  (เอกสาร)

          O30--->>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

          O31--->>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

         O32 --->>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         O33 --->>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         O34 --->>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         O35 --->>> การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

         O36 --->>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         037 --->>> การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         038 --->>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร              

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

         039 --->>> แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                         แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

         040 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

         041 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

                         รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมควมโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

         042 --->>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

         043 --->>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

         044 --->>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         045 --->>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                  

         046 --->>  มาตรการป้องกันการรับสินบน

          047 --->>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

          048 --->>> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

          049 --->>> ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินราชการ

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง