การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

 

 Open Data  Integrity and  Transparency Assessment  : OIT

  ตามการประเมิน  ITA 

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน

         01 --->>> โครงสร้างสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

          02 --->>> ข้อมูลผู้บริหาร

          03 --->>> อำนาจหน้าที่

          04 --->>> แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

          05 --->>> ข้อมูลการติดต่อ

          06 --->>> กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

          07 --->>> ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          08 --->>> Q&A

          09 --->>> Social Network

 

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน 

แผนดำเนินงาน          

          010 --->>> แผนดำเนินงานประจำปี

          O11 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

          O12 --->>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                               
การปฏิบัติงาน       

         013 --->>> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                         คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.62                                       

                         คู่มือการปฏิบัติงาน สพค.62

                         คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.63

การให้บริการ

         O14 --->>> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         O15 --->>> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         O16 --->>> รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการ

                         แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

                         รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

                         รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการของเว็บไซต์

         O17 --->>> E-Service

                   ข้อมูลจากการสำมะโนสำรวจ

                         รายงานสถิติจังหวัด

                         รายงานสำรวจภายในจังหวัด

                         ข้อมูลสถิติสารสนเทศระดับพื้นที่ (POWER BI)

.

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

         O18 --->>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                          แผนการใช้จ่ายประจำปี 2562

                                แผนการใช้จ่ายประจำปี 2563

          O19 --->>> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

         O20 --->>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

                           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

                           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

                           รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          O21 --->>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2562

                            แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563

          O22 --->>> ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

          023 --->>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          O24 --->>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

.

ตัวชี้วัด 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O25 --->>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O26 --->>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          O27 --->>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          O28 --->>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี

.

ตัวชี้วัด 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O29--->>> แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          O30--->>> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

          O31--->>> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

         O32 --->>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         O33 --->>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

.

ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

         O34 --->>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร2563

                          เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 2564

         O35 --->>> การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

         O36 --->>> การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

         037 --->>> การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

         038 --->>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร              

แผนป้องกันการทุจริต

         039 --->>> แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

                         แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

         040 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

         041 --->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

.

ตัวชี้วัด 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต     

         042 --->>> มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         043 --->>> การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

------------------------------------------------------------------------------------

ITA ปี 2562

         042 --->>> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

         043 --->>> มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

         044 --->>> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

         045 --->>> มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                  

         046 --->>  มาตรการป้องกันการรับสินบน

         047 --->>> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

         048 --->>> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

         049 --->>> ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินราชการ