การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

การประเมิน ITA จังหวัดสุรินทร์

 

 Open Data  Integrity and  Transparency Assessment  : OIT

  ตามการประเมิน  ITA 


  แผนการดำเนินการ

               O10 ---->>> แผนดำเนินงานประจำปี

               O11---->>> รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

               O12---->>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                                        รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ครั้งที่ 1

                                        รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ครั้งที่ 2

 การปฏิบัติงาน

              O13 ----->>>  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                                        คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.62                                       

                                        คู่มือการปฏิบัติงาน สพค.62

                                        คู่มือการปฏิบัติงานสนาม_สศส.63

การให้บริการ

               O14 ----->>> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

              O15 ----->>> ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

              O16 ----->>> รายงานผลการสำรจความพึงพอใจการให้บริการ

              O17 ----->>> E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              O18 ----->>> แผนการใช้จ่ายประจำปี 2561

                                    แผนการใช้จ่ายประจำปี2562

              O19 ----->>> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

              O20 ----->>> รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2561

                                  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              O21 ----->>> แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

              O22 ----->>> ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

              O23 ----->>> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

              O24 ----->>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              O25 ---->>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              O26 ---->>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              O27 ---->>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              O28 ---->>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี

การจัดการเรื่องร้องการทุจริต

              O29----->>>  แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนทุจริต  (เอกสาร)

              O30----->>>  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

              O31----->>>  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี                 

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

              O32 ----->>> ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

              O33 ----->>> การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              O34 ----->>> เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

              O35 ----->>> การมีส่วนรวมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

              O36----->>>  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

              037 ----->>>  การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

           038 ----->>> การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                   

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

              039 ----->>>  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

              040----->>>   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

              041----->>>   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมควมโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต

              042 ----->>>  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  (เอกสาร)

              043 ----->>>  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  (เอกสาร)

              044 ----->>>  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

              045 ----->>>  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                  

              046----->>>  มาตรการป้องกันการรับสินบน

              047----->>>  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

              048----->>>  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

              049----->>>  ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินราชการ