สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยแพร่ข้อมูลด้านยาเสพติด

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รายงานผลสำรวจความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 5 พันคน เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติด โดยสำนักงานสถิติเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 21 - 30 มีนาคม 2548

         ผลสำรวจในประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ประชาชน 11.5 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ซึ่งมี 10.8 เปอร์เซ็นต์ โดยในภาคใต้มีการแพร่ระบาดสูงกว่าภาคอื่น รองลงมาคือ กรุงเทพฯ , ภาคกลาง , ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ส่วนปัญหาผู้ค้า ? ผู้ผลิตหรือการลักลอบค้ายาเสพติดนั้น 49.36 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่าปัญหาระดับเบาบางถึงน้อย เช่นเดียวกับปัญหาผู้เสพ ? ผู้ติดยาเสพติดที่ 76 เปอร์เซ็นต์ เห็นว่า ความรุนแรงของปัญหาอยู่ระดับเบาบางถึงน้อย และ 89.4 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่า ผู้เสพที่ได้รับการบำบัดแล้วไม่กลับไปใช้ยาอีก

         นอกจากนี้ผลสำรวจพบว่า ประชาชน 95.8 เปอร์เซ็นต์ เชื่อมั่นและพอใจการดำเนินการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของยาเสพติดมาก พร้อมเสนอให้รัฐบาลปราบปรามยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด