ข้อมูลที่สำคัญของจังหวัด 2561

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: Infographic น่าสนใจ

info9

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง