รายละเอียดผลการดำเนินงาน พ.ศ.2562

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

banner1

banner224

                      - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดที่ 131/2562

               - รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562

               - เอกสารการประชุม

                        วาระการประชุม (PDF)

                        เอกสารนำเสนอ

                        ชุดข้อมูลที่พัฒนา

                        Matadata

                        บทวิเคราะห์

                        Info Graphic

                     banner32                - รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562

                 ฉบับแก้ไข

               - เอกสารการประชุม

                        วาระการประชุม (PDF)

                        อกสารนำเสนอ

                        ชุดข้อมูลที่พัฒนา

                        Matadata

                        บทวิเคราะห์

                        Info Graphic