Meta Data1/2562

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

Metadata-ชุดข้อมูลPC_CI-สุรินทร์

          การเกษตร

          การบริหารจัดการขยะ

          ผลิตภัณฑ์OTOP  ผ้าไหม

Metadata-ชุดข้อมูลยุทธศาสตร์-สุรินทร์

          ด้านการท่องเที่ยว

          ด้านการฟื้นฟูพื้นที่่ป่า

          ด้านความมั่นคง

          ด้านสังคม