Metadataการเกษตร2562

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_ระดับราคาข้าวสาร

2_จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวในเขตชลประทาน

3_จำนวนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน

4_พื้นที่เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

5_พันธุ์ข้าวที่ปลูก

6_1_จำนวนพื้นที่การปลูกข้าวนาปี

6_2_จำนวนพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง

7_ปริมาณน้ำฝน

8_ปริมาณน้ำชลประทาน

9_1_พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

9_2_พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลอินทรีย์

9_3_พื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

10_จำนวนรายชื่อผู้ประกอบการ

11_ชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

12_ปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

13_1_ต้นทุนในการผลิตข้าว

13_2_ต้นทุนในการผลิตข้าวหอมมะลิ

13_3_ต้นทุนในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

14_ความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืช

15_จำนวนร้อยละของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์

16_จำนวนโครงการงานวิจัยเรื่องข้าว

17_จำนวนครั้งที่ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยี

18_จำนวนกลุ่มที่มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทางการเกษตร

19_ข้อมูลความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

20_จำนวนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแก้มลิง

21_ปริมาณการจัดเก็บน้ำ

22_การปล่อยน้ำให้เกษตร

23_จำนวนรอบของการปลูกข้าว (Crop)

24_โครงการสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องการจัดการศัตรูพืช

25_จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน

26_จำนวนพื้นที่ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน

27_จำนวนโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน

28_จำนวนเกษตรกรที่ทำระบบเกษตรอินทรีย์

29_จำนวนโครงการที่สนับสนุนระบบเกษตรอินทรีย์

30_จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

31_จำนวนพื้นที่นาข้าวที่เป็นเกษตรอินทรีย์

32_จำนวนรถไถ่นา

33_จำนวนรถเกี่ยวข้าว_รถนวดข้าว

34_ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไร่(กก.)

35_ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีไร่(กก.)

36_จำนวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง

37_จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรอง GAP

38_จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ระบบ GAP

39_จำนวนกลุ่มสถาบันเกษตรกรเกษตรที่เข้มแข็ง

40_1_จำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

40_2_จำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิ

40_3_จำนวนเงินทุนหมุนเวียนที่ให้แก่สถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์

41_จำนวนโรงสีข้าวและกำลังการผลิต

42_ชนิดของผลิตภัณฑ์

43_มูลค่าตลาดที่ได้จากการแปรรูป

44_จำนวนโรงงานแปรรูปอาหารจากข้าว

45_จำนวนกลุ่ม OTOP และผู้ประกอบการที่ แปรรูปข้าวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

46_ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

47_จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร

48_จำนวนผู้ประกอบการภาคการขนส่งที่มีการจัดส่งข้าวอินทรีย์แยกจากการจัดส่งข้าวทั่วไป

49_จำนวนโรงสีข้าวที่มีระบบการจัดการการสีข้าวเกษตรอินทรีย์แยกจากสีข้าวทั่วไป

49_จำนวนโรงสีข้าวที่มีระบบการจัดการการสีข้าวเกษตรอินทรีย์แยกจากสีข้าวทั่วไป50_ราคาข้าวเปลือก

51_ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าว

52_ข้อมูลปริมาณข้าวและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย

53_การส่งเสริมคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ Matching & Partnership

54_งบประมาณในการพัฒนาตราสินค้าข้าวจังหวัด

55_จำนวน Brand ของสินค้าเกษตร (ข้าว)

56_โครงการที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร

57_ปริมาณมูลค่าของการจำหน่าย รวมถึงการส่งออกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของสุรินทร์

58_จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Branding ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของสุรินทร์

59_ความอุดมสมบูรร์ของดิน

60_กลุ่มผู้ใช้สารอินทรีย์ทดเเทนสารเคมี