สถานการณ์ลูกจ้าง ปี 2547

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

ในปี 2547 มีอัตราการว่างงานประมาณร้อยละ 2.1 สูงกว่าปี 2546 เล็กน้อย (ประมาณร้อยละ 2.0) ทั้งนี้เนื่องจาก ปัญหาจากภาวะราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง ผลจากการระบาด ของโรคไข้หวัดนก และความเสียหายด้านเศรษฐกิจจากการเกิด ธรณีพิบัติภัย ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน ส่วนผู้มีงานทำมีประมาณ 34.9 ล้านคน เพิ่มจาก ปี2546 ประมาณ 1.1 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 โดย เพิ่มขึ้นจากนอกภาคเกษตรกรรมประมาณ 7.4 แสนคน และเพิ่มขึ้นในภาคเกษตรกรรมประมาณ 3.2 แสนคน เมื่อพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของลูกจ้างจะเห็นว่าสัดส่วนของลูกจ้างจะเพิ่มขึ้นทั้งลูกจ้างเอกชนและรัฐบาล โดยลูกจ้างรัฐบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 2.9 แสนคนหรือร้อยละ 11.0 จากปี 2546 ส่วนลูกจ้างเอกชนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 11.3