Metadataการบริหารจัดการขยะ2562

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อปี

2_ปริมาณขยะที่ถูกเก็บขนไปกำจัดต่อปี

3_ปริมาณขยะสะสม

4_จำนวนปัญหาคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะปัญหามลพิษลดลง

5_จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะแหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

6_จำนวนแหล่งจัดเก็บกำจัดขยะ ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง

7_จำนวนชุมชนพื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีการกำจัดแปรรูปขยะ

8_ พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

9_ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยววัน)

10_จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

11_จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

12_จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

13_แผนงานโครงการบริหารจัดการขยะ

14_แผนการบูรณาการการจัดบริหารการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

15_ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

16_จำนวนข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ ปัญหาขยะ

17_จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

18_ปริมาณขยะอันตรายต่อวัน