metadataผลิตภัณฑ์OTOP ผ้าไหม

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

1_จำนวนแผนงานโครงการงานวิจัยทั้งหมดในพื้นที่

2_จำนวนแผนงานโครงการงานวิจัยที่เกษตรกรนำมาประยุกต์ใช้

3_จำนวนพันธุ์หม่อนและไหมพื้นบ้านที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

4_จำนวนเกษตรกรทั้งหมดที่เลี้ยงพันธุ์หม่อนและผลิตไหมพื้นบ้าน

5_จำนวนเกษตรกรที่เลี้ยงพันธุ์หม่อนและผลิตไหมพื้นบ้านที่ได้รับการวิจัย และพัฒนา

6_ปริมาณผลผลิตใบหม่อนเส้นไหมผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนา

7_รายชื่อแผนงานโครงการงานวิจัยในพื้นที่

8_จำนวนงานวิจัยเทคโนโลยีและวิธีการProcess ไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

9_จำนวนเกษตรกรที่ปลูกหม่อน

10_จำนวนเกษตรกรที่ปลูกหม่อนจำแนกตามพันธุ์หม่อน (ราย)

11_จำนวนผลผลิตใบหม่อนจำแนกตามพันธุ์

12_จำนวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการออกแบบ

13_จำนวนผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้รับการออกแบบและมีผู้นำไปใช้

14_จำนวนผลิตภัณฑ์ไหมที่จดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

15_ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

16_ชุดฐานข้อมูลด้านการผลิตใช้เอง(เส้นไหม)

17_ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณการส่งออก (เส้นไหม)

18_ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณการนำเข้า(เส้นไหม)

19_ชุดฐานข้อมูลด้านปริมาณเส้นไหมของกลุ่มผู้ผลิตใช้เอง

20_จำนวนแหล่งเงินทุน

21_จำนวนเงินลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการรายเดียว

22_จำนวนเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการ

23_พื้นที่ชลประทาน(ตร.กม.)ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม)

24_จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน)

25_จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อน (ไร่)

26_จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนที่ได้รับประโยชน์จากชลประทาน (ไร่)

27_จำนวนผลผลิตใบหม่อต่อปี (กก.)

28_จำนวนพื้นที่ปลูกหม่อนนอกเขตชลประทาน

29_ประเภทแหล่งน้ำ

30_จำนวนแหล่งน้ำ

31_จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถจำแนกตามโครงการ

32_จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจจำแนกตามโครงการ

33_จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำแนกตามโครงการ

34_ข้อมูลมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงานจำแนกตามโครงการ

35_จำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น

36_จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงาน

37_จำนวนการรวมกลุ่มจำแนกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม

38_จำนวนเกษตรกรที่เข้ารับการส่งเสริมพัฒนาการผลิตและการจัดการ

39_จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปปฏิบัติได้

40_จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ทั้งสิ้น

41_จำนวนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

42_จำนวนเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

43_ราคาการจำหน่ายวัตถุดิบไหม

44_ปริมาณไข่ไหมที่ผลิตได้ต่อปี(แผ่นปี)

45_จำนวนผลผลิตรังไหมสด (กิโลกรัมปี)

46_เกษตรกรเลี้ยงไหมวัยอ่อนเพื่อการจำหน่าย (ราย)

47_ปริมาณเส้นไหมที่ผลิตได้ต่อปี (กก.)

48_ความต้องการไข่ไหมของเกษตรกร(แผ่นปี)

49_ข้อมูลมาตรฐานการผลิตเส้นไหม

50_ปริมาณเส้นไหมที่ผ่านมาตรฐานการผลิต

51_1_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ทั้งหมด ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จังหวัดสุรินทร์

52_3_ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการผลิต

53_มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

54_จำนวนเกษตรกรผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพี่เลี้ยงที่นำความรู้เทคโนโลยีการผลิตไปใช้

55_ข้อมูลต้นทุนการผลิต (หม่อนเส้นไหมผ้าไหม)

56_ข้อมูลปริมาณการผลิต (หม่อนเส้นไหมผ้าไหม)

57_ข้อมูลมาตรฐานการผลิต(หม่อนเส้นไหมผ้าไหม)

58_กลุ่มผู้ประกอบการที่มีไม่มีการใช้เทคโนโลยี

59_กลุ่มผู้ประกอบการที่นำภูมิปัญญาสร้างมูลค่า

60_กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับไม่ได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสร้างมูลค่า

61_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ไหมปลอดภัย

62_1_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีโรงฟอกย้อมไหมปลอดภัย

62_2_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มีโรงฟอกย้อมไหมปลอดภัย

63_1_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่มีระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมเส้นไหมปลอดภัย

63_2_จำนวนกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจากการฟอกย้อมเส้นไหมปลอดภัย

64_ชนิดของการแปรรูป (ผลิตภัณฑ์)

65_กลุ่มทอผ้าไหม ผู้ประกอบการ

66_มูลค่าการตลาดจากการแปรรูป

67_รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อปี

68_จำนวนผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

69_มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตไหม

70_จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูป

71_ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

72_1_จำนวนผลผลิตผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่มีการจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

72_2_ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

73_1_จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขอเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

73_2_จำนวนผู้ประกอบการยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

74_จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

75_จำนวนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ไม่ผ่านเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่