metadataด้านการท่องเที่ยว

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_ระดับความครอบคลุมของกลยุทธ์และโครงการ

2_งบประมาณโครงการจังหวัดที่จัดสรร

3_สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด

4_จำนวนรายงานการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย

5_จำนวนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด

6_จำนวนรายงานความพร้อมของที่พัก แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

7_อัตราการเพิ่มของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

8_จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

9_ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

10_ จำนวนฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นและข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวสุรินทร์

11_จำนวนนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของสุรินทร์

12_จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้นำเที่ยวที่มีการขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์ผู้นำเที่ยว

13_ จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรมพัฒนาให้มีความรอบรู้

14_ จำนวนแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

15_จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง(Routs) ท่องเที่ยว

16_จำนวนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

17_ ประเภทของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการรวมกลุ่มกัน

18_ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

19_ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

20_จำนวนโครงการของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

21_จำนวนจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว

22_ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต่อเดือน

23_ ปริมาณขยะในเเหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

24_ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีสุขลักษณะต่อปี

25_ จำนวนปราชญ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาสาขาต่างๆได้รับการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์

26_ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสวนสาธารณะ

27_ จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

28_จำนวนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

29_จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house Home stay และโรงแรมทั้งหมด

30_จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

31_ จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

32_จำนวนธุรกิจที่พักโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

33_จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house Home stay และโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนฯ

34_จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้นและที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

35_จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนฯ

36_จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์

37_มูลค่าสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์

38_จำนวนนักท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

39_รายได้จากการท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

40_ระยะเวลาการพำนักภายในจังหวัดของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

41_จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของสุรินทร์

42_จำนวนครั้งของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

43_จำนวนธุรกิจที่มีช่องทางและการทำธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวสุรินทร์ที่เป็นการตลาดเชิงรุกฯ