metadataด้านการฟื้นฟูพื้นที่่ป่า

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

1_ข้อมูลอัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย

2_สัดส่วนของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัด

3-ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี

4_พื้นที่เอกสารสิทธิทำกินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

5_พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์จำแนกตามหน่วยงาน

6_ พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

7_ ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์ (นที่ป่า)

8_พื้นที่การจำแนกชั้นความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

9_อัตราการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาน้ำฯ

10_ จำนวนแผนการจัดทำแนวเขตป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจน

11_จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สมดุล

12_จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และดูแลดิน

13_จำนวนสวนสาธารณะ

14_ จำนวนกิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างจิตสำนึก

15_จำนวนกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนสำหรับการอนุรักษ์ฟื้นฟูรัพยากรธรรมชาติ

16_จำนวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการอนุรักษ์ดินป่า

17_จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่สีเขียวของชุมชน

18_ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง

19_ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้น และที่เข้าระบบบำบัด

20_ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำแนกตามประเภท(ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ)

21_ สวนหย่อมสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือสร้างใหม่

22_ จำนวนแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมฯ

23_การส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

24_อัตตราการขยายตัว ของพื้นที่ป่าชุมชนและป่าเศรษฐกิจของจังหวัด

25_โครงการป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้

26_โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

27_กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาปลูกไม้เศรษฐกิจ

28_โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

29_กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

30_โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

31_ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ปัญหาและหรือมีแนวโน้มฯ

32_ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการป้องกันแก้ไขฯ

33_พื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาซ้ำ

34_รายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ฯ

35_ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ฯ

36_รายงานการประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการในระดับพื้นที่