matdataด้านความมั่นคง

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_จำนวนโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

2 _งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

3_ จำนวนกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่นสถานที่สำคัญจุดล่อแหลม

4_จำนวนพื้นที่ป่าตามแนวชายแดน

5_จำนวนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น

6_จำนวนกิจกรรมสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

7_จำนวนครอบครัวที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

8_จำนวนด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน

9 _จำนวนครั้งของกิจกรรมความร่วมมือในการจัดระเบียบการสัญจรข้ามแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

10_จำนวนจุดสัญญาณเชื่อมต่อ Internet , WiFi

11_จำนวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

12_จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

13_จำนวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

14_จำนวนคดีอาญา

15_จำนวนคดีอาญาที่จับกุมได้

16_จำนวนหน่วยงานองค์กรสถาบันที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอาชีพให้กับประชาชน

17_จำนวนบุคลากรสมาชิกของหน่วยงานองค์กรสถาบันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

18_รายได้เฉลี่ยของประชาชนต่อเดือนต่อครัวเรือน

19_จำนวนประชาชนผู้เข้า-ออกผ่านด่าน

20_มูลค่าการนำเข้าสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

21_มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

22_จำนวนประชาชนในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

23_จำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพฯ

24_จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน

25_จำนวนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับท้องถิ่นทั้ง 2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ

26_จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์กระดับท้องถิ่นทั้ง2 ประเทศ เพื่อกระชับความร่วมมือ