matdataด้านสังคม

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

1_จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทวิชา เพศ จำแนกตามรายอำเภอ

2_จำนวนสถานศึกษาในระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน จำแนกตามรายอำเภอ

3_จำนวนผู้เรียนนอกระบบ จำแนกตามระดับชั้น เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

4_จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษานอกระบบ (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

5_จำนวนผู้สอน(ครูอาจารย์) นอกระบบ

6_จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

7_จำนวนผู้เรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

8_จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

9_จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

10_จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

11_จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

12_จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาของระบบการศึกษานอกระบบ จำแนกตามรายอำเภอ

13_จำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

14_จำนวนและอัตราการซ้ำชั้น (Repetition Rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

15_จำนวนและอัตราการซ้ำชั้น (Repetition Rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1.-ม.3) จำแนกตามรายอำเภอ

16_จำนวนและอัตราการซ้ำชั้น (Repetition Rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4.-ม.6) จำแนกตามรายอำเภอ

17_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

18_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1.-ม.3) จำแนกตามรายอำเภอ

19_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4.-ม.6) จำแนกตามรายอำเภอ

20_จำนวนและอัตราการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

21_ จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

22_จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ม.1-ม.3จำแนกตามรายอำเภอ

23_ จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ม.4-ม.6 จำแนกตามรายอำเภอ

24_ จำนวนและอัตราการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

25_จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย จำแนกตามรายอำเภอ

26_ จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมจำแนกตามรายอำเภอ

27_จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการตามวัย จำแนกตามรายอำเภอ

28_จำนวนสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการจดทะเบียน จำแนกตามรายอำเภอ

29_จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในภาพรวมของถานศึกษา จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

30_ จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.จากการประเมินซ้ำ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

31_จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทุกสังกัดที่ได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

32_จำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน

33_ จำนวนและร้อยละของการกระจายการอบรมสำหรับครูประจำการ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

34_จำนวนและร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา

35_ จำนวนและร้อยละของครูที่ผ่านการฝึกอบรม ในด้านการประถมศึกษา จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

36_ จำนวนและร้อยละของครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37_ จำนวนและร้อยละของบุคลากร (Facilitator) ที่ได้รับการฝึกอบรม จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

38_จำนวนและร้อยละของบุคลากรที่สอนเป็นภาษาท้องถิ่น ( ภาษาท้องถิ่นของผู้เรียน) จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

39_ จำนวนและอัตราส่วนครูระดับประถมศึกษาผู้มีวุฒิการศึกษาตามกำหนด จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

40_ เด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Net

41_ จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

42_ จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

43_ จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

44_ ลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

45_จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

46_จำนวนผู้ได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตทักษะชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ จำแนกตามรายอำเภอ

47_จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำแนกตามหลักสูตร จำแนกตามรายอำเภอ

48_จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

49_จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

50_ จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

51_จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

52_จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนอกโรงเรียนจำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

53_จำนวนกิจกรรมนอกโรงเรียน จำแนกตามรายอำเภอ

54_จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

55_ประเภทของวัฒนธรรม

56_จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

57_ จำนวนหน่วยงานสถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

58_จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

59_จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

60_จำนวนเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

61_ ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ

62_ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา

63_ระยะทางที่สร้างขั้นใหม่