one stop service

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่


ตัวชี้วัดสนับสนุนจังหวัด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC)(CI)ประเด็นปัญหาสำคัญ

 1. Excel-Logoการบริหารจัดการขยะ
 2. ผลิตภัณฑ์ OTOP (ผ้าไหม)
 3. การเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)
 4. การเกษตร (ยางพารา)
 5. การเกษตร (มันสำปะหลัง)
 6. การเกษตร (อ้อย)

4 ชุดข้อมูลกลาง

 1. ข้าว
 2. การท่องเที่ยว
 3. ผู้สูงอายุ
 4. ขยะ

ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน

 1. ด้านเศษรฐกิจ
 2. ด้านสังคม
 3. ด้านทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
 2. ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
 4. ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)

 1. ชุดข้อมูล DATA SET


------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม