one stop service

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ตัวชี้วัดสนับสนุนจังหวัด

        ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (PC)(CI)ประเด็นปัญหาสำคัญ

             1.การบริหารจัดการขยะ

             2.ผลิตภัณฑ์ OTOP (ผ้าไหม)

             3.การเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)

             4. การเกษตร (ยางพารา)

             5. การเกษตร (มันสำปะหลัง)

             6. การเกษตร (อ้อย)

       4 ชุดข้อมูลกลาง

            1.ข้าว

            2.การท่องเที่ยว

            3.ผู้สูงอายุ

            4.ขยะ

       ชุดข้อมูลพื้นฐาน 3 ด้าน

            1.ด้านเศษรฐกิจ

            2.ด้านสังคม

            3.ด้านทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

           1.ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

           2.ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

           3.ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

           4.ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ _การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน

       ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data Set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)

           1.ชุดข้อมูล DATA SET

           2.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบสารสนเทศจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์

กระทรวงพาณิชย์

ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม