รายละเอียดผลการดำเนินงาน 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

ชุดข้อมูล

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้ง1/2563

                   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดที่ 131/2563

               - เอกสารการประชุม

                        วาระการประชุม (PDF)

                        เอกสารนำเสนอ

                        ชุดข้อมูลที่พัฒนา

                        Matadata

                        บทวิเคราะห์

                        Info Graphic

                    

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้ง2/2563

                             

1.ชุดข้อมูลที่พัฒนา

      1.1ข้อมูลพื้นฐาน (ตามเล่มแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉบับที่ 2 )

      1.2ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดสุรินท์ (ตามเล่มแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉบับที่ 2 )

      1.3ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC)/ ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI)

                 

2.Matadata

       2.1รายการชุดข้อมูล 4 ชุดข้อมูลกลาง             

         2.2ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)

                  

3.บทวิเคราะห์

      3.1 สถานการณ์น้ำจังหวัดสุรินทร์

      3.2สถานการณ์การค้าการลงทุนจังหวัดสุรินทร์

      3.3สถานการณ์ความยากจนจังหวัดสุรินทร์

      3.4สถานการณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์


4.Info Graphic

     4.1 สถานการณ์น้ำจังหวัดสุรินทร์

     4.2สถานการณ์การค้าการลงทุนจังหวัดสุรินทร์

     4.3สถานการณ์ความยากจนจังหวัดสุรินทร์

     4.4สถานการณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์