รายละเอียดผลการดำเนินงาน 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

ชุดข้อมูล

meeting1

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดที่ 131/2563

- เอกสารการประชุม

วาระการประชุม (PDF)

เอกสารนำเสนอ

ชุดข้อมูลที่พัฒนา

Matadata

บทวิเคราะห์

Info Graphic


meeting

 

1.ชุดข้อมูลที่พัฒนา

1.1ข้อมูลพื้นฐาน (ตามเล่มแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉบับที่ 2 )

1.2ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาจังหวัดสุรินท์ (ตามเล่มแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดฉบับที่ 2 )

1.3ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion: PC)/ ประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue:CI)

2.Matadata

       2.1รายการชุดข้อมูล 4 ชุดข้อมูลกลาง             

         2.2ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 

3.บทวิเคราะห์

     pdf-icon 3.1 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุรินทร์

     pdf-icon 3.2 สถานการณ์การค้าการลงทุนจังหวัดสุรินทร์

     pdf-icon 3.3 สถานการณ์ความยากจนจังหวัดสุรินทร์

     pdf-icon 3.4 สถานการณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

4.Info Graphic

     4.1สถานการณ์น้ำจังหวัดสุรินทร์                               4.2สถานการณ์การค้าการลงทุนจังหวัดสุรินทร์

water                            

 

     4.3สถานการณ์ความยากจนจังหวัดสุรินทร์                 4.4สถานการณ์เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์

                           

 

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่