สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสำรวจข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการสำรวจข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้

1. โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 1 - 12 ก.พ.)
2. โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 1-12 ก.พ.)
3. โครงการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ (คาบการปฏิบัติงาน 1-12 ก.พ.)
4. โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 1 - 15 ก.พ.)
5. โครงการสำรวจอนามัยและสวัดิการ พ.ศ. 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 1 - 15 ก.พ.)
6. โครงการสำรวจสถานการณ์เด็นในประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 15 - 27 ก.พ.)
7. โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 21 - 27 ก.พ.)
8. โครงการสำรวจข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 1 - 27 ก.พ.)
9. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ และการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. 2549 (คาบการปฏิบัติงาน 1-27 ก.พ.)

 


ขอ ความร่วมมือ ครัวเรือน/เจ้าของสถานประกอบการ ที่ตกเป็นตัวอย่าง โปรดตอบสัมภาษณ์และให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ด้วย