ชุดข้อมูลที่พัฒนา 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

1. ชุดข้อมูลสถิติพื้นฐาน

    ด้านเศรษฐกิจ

    ด้านสังคม

    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


2. ชุดข้อมูลกลาง

    ข้าว

    ขยะ

    การท่องเที่ยว

    ผู้สูงอายุ


3. ชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champion : PC) และประเด็นปัญหาสำคัญ (Critical Issue : CI) ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

    ผลิตภัณฑ์ OTOP (ผ้าไหม)

    การบริหารจัดการขยะ

    การเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)

    การเกษตร (ยางพารา)

    การเกษตร (มันสำปะหลัง)

    การเกษตร (อ้อย)


4. ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

    ด้านการท่องเที่ยว

    ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

    ด้านสังคม

    ด้านความั่นคง


5. ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) 

    สรุปสถานะ DATA SET

         1ปกป้องและเชิดชูฯ

                    จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

                    จำนวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ

         2จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     จำนวนคดียาเสพติด

                     จำนวนผู้ติดยาเสพติด

         3เกษตรกรมีรายได้

                     รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

                     สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร

                     รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

                     ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

                     พื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

                     เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด

                     สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร

                     จำนวนเกษตรกรในพื้นที่

                     เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี

                     เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี

                     ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่

                     เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง

                     เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง

                     ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยต่อไร่

         4รายได้จากการท่องเที่ยว

                     จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท

                     จำนวนสถานพักแรม

                     จำนวนห้องพัก

                     จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

                     รายได้จากการท่องเที่ยว

         5คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

                     จำนวนประชากรจากทะเบียน

                     จำนวนผู้ป่วยนอก

                     จำนวนคนตายจากโรคหัวใจ

                     จำนวนคนตายจาก อุบัติเหตุ และสารพิษ

                     จำนวนคนตายจาก มะเร็งทุกชนิด

                     จำนวนคนตายจาก ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง

                     จำนวนคนตายจาก การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย และอื่น ๆ

                     จำนวนคนตายจาก โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน

                     จำนวนคนตายจาก ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด

                     จำนวนคนตายจาก วัณโรคทุกชนิด

                     จำนวนคนตายจาก ไข้เลือดออก

                     สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

                     อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี

                     สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดียว

                     สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน .

                     สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรืออ้วนลงพุง

         6ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

                     จำนวนผู้พิการ

                     รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

                     กำลังแรงงานรวม

                     จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

                     จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

                     สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากร

                     มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

                     สัดส่วนคนจน

                     สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด

         7สร้างความมั่นคงด้านน้ำ

                     จำนวนหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

                     ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยทั้งปี

                     จำนวนแหล่งน้ำ

                     พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

                     พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง

                     จำนวนแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ

                     มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย

                     มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง

                     พื้นที่ชลประทาน

         8สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนไปกําจัด

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่กำจัดถูกต้อง

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่กําจัดไม่ถูกต้อง

                     ปริมาณขยะมูลฝอยที่นําไปกําจัด

                     ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง

                     ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

                     ดัชนีคุณภาพอากาศ

                     ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน

         9ลดจำนวนการดำเนินคดี

                     จำนวนคดีที่รัฐต้องชดเชยความเสียหายให้กับผู้มิได้กระทำความผิด

        10การพัฒนาด้านพลังงาน               

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

                     ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน

                     ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

                     สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อประชากร

                     สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย

                     สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า

                     จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า

                     ปริมาณการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า

        11การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

                     จำนวนประชากรจากการทะเบียน

                     จำนวนหมู่บ้านที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

                     จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

                     จำนวนหน่วยงานรัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

                     จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์

                     จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีโทรศัพท์

                     จำนวนครัวเรือนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

                     จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต