Metadata ด้านการท่องเที่ยว 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

งบประมาณโครงการจังหวัดที่จัดสรร

สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยวต่องบประมาณทั้งหมด

จำนวนรายงานการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนรายงานการวิเคราะห์นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย

จำนวนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด

จำนวนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัด

อัตราการเพิ่มของชุมชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของสุรินทร์

ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่มีการขึ้นทะเบียนมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของสุรินทร์และสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา

จำนวนแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เป็นการเชื่อมโยงเส้นทาง(Routs) ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอื่นๆ

จำนวนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกลุ่มของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการรวมกลุ่มกัน

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะเส้นทางถนนภายในและระหว่างจังหวัดรวมทั้งป้ายบอกทาง

จำนวนจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว

จำนวนจุดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในแหล่งท่องเที่ยว

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต่อเดือน

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดต่อเดือน

ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

ร้อยละของปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะต่อปี

จำนวนปราชญ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาสาขาต่างๆได้รับการส่งเสริม สืบสานและสร้างสรรค์

จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสวนสาธารณะ

จำนวนธุรกิจที่พัก

   - Guest- house

   - Home stay

   - และโรงแรมทั้งหมด"

จำนวนธุรกิจที่พัก

   - Guest- house

   - Home stay

   - และโรงแรมทั้งหมด"

 จำนวนธุรกิจที่พัก

   - Guest- house

   - Home stay

   - และโรงแรมทั้งหมด"

จำนวนธุรกิจที่พัก Home stay ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนธุรกิจที่พัก Guest- house/ Home stay และโรงแรมทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนขอรับการตรวจรับรองมาตรฐาน

จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งสิ้นและที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ขอรับการตรวจรับรองมาตรฐานเช่น ร้านอาหาร ร้านค้า OTOP เป็นต้น

จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์ได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

มูลค่าสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของสุรินทร์

จำนวนนักท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการท่องเที่ยวของสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้น

ระยะเวลาการพำนักภายในจังหวัดของกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

จำนวนเรื่องราวเชิงประสบการณ์และเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของสุรินทร์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่