Metadata ด้านด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

ข้อมูลอัตราพื้นที่ป่าอนุรักษ์ถูกบุกรุกทำลาย

สัดส่วนของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัด

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี

พื้นที่เอกสารสิทธิทำกินในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

ร้อยละของการใช้ที่ดิน จำแนกตามการใช้ประโยชน์

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และดูแลดิน

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตเมือง

ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้น และที่เข้าระบบบำบัด

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำแนกตามประเภท(ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ)

สวนหย่อมสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือสร้างใหม่

การส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

โครงการป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้

โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาปลูกไม้เศรษฐกิจ

โครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ปัญหาและ/หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไขหรือฟื้นฟูพื้นที่ตามความเหมาะสม

รายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติ - เร่งด่วน

ความถี่การประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม