Metadata การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษา (จำแนกตามระดับการศึกษา ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.)

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนสถานศึกษาในระบบ

จำนวนผู้เรียนนอกระบบ จำแนกตามระดับชั้น เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

ำนวนผู้เรียนสำเร็จการศึกษานอกระบบ (ผู้จบการศึกษา) จำแนกตามระดับชั้น ประเภทวิชา เพศ จำแนกเป็นรายอำเภอ

จำนวนผู้สอน(ครู/อาจารย์) นอกระบบ จำแนกตามชั้นปี เพศ วุฒิการศึกษา ประเภทของบุคลากร วิทยะฐานะและตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนผู้เรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ/สนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนผู้เรียนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการช่วยเหลือหลังออกกลางคัน

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาของระบบการศึกษานอกระบบ จำแนกตามรายอำเภอ

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับประถมศึกษา (ป1.-ป.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1.-ม.3) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4.-ม.6) จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการออกกลางคัน (Drop - out rate) ระดับ ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการเหลือรอดชั้น ป.1-ป.6จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนการเหลือรอดชั้น ปวช.1-ปวช.3 จำแนกตามสถานศึกษา

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับประถมวัย

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่สอบผ่าน O-Net ป.6 , ม.3 เฉพาะในกลุ่มวิชา NP และ N-Netของกศน. และ V - Net ของ ปวช. จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ได้รับการศึกษาต่อหลังจบภาคบังคับ จำแนกตามรายตำบลและอำเภอ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อและไม่มีงานทำ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนของงบประมาณการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมลักษณะการใช้เวลาว่างของผู้เรียน จำแนกตามชั้นเรียน จำแนกตามกิจกรรม จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมจำแนกตามหลักสูตรการศึกษา

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนในชุมชน จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จำแนกตามประเภท จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ จำแนกตามรายอำเภอ

จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

จำนวนแหล่งวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม

ประเภทของวัฒนธรรม

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนหน่วยงาน/สถานศึกษาที่มีหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็กที่เข้าร่วมหลักสูตรการให้ความรู้/ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวนเด็ก/เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา แขวงทางหลวงสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

ระยะทางที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ได้รับการซ่อมแซ่มหรือพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ระยะทางที่สร้างขึ้นนใหม่ แขวงทางหลวงสุรินทร์

ระยะทางที่สร้างขึ้นนใหม่ แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์

ระยะทางที่สร้างขึ้นนใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์