Metadata การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 จำนวนโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

งบประมาณที่ใช้ในโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนของจังหวัด

จำนวนกล้องวงจรปิดบริเวณด่านชายแดน เขตชุมชนหนาแน่นสถานที่สำคัญจุดล่อแหลม

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จำนวนแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน/ท้องถิ่น

จำนวนด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน

จำนวนจุดสัญญาณเชื่อมต่อ Internet , WiFi

 จำนวนจุดสัญญาณเชื่อมต่อ Internet , WiFi

 จำนวนการจัดกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการสร้างการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองในชุมชน

จำนวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

"จำนวนคดีอาญา

    - จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์"

"จำนวนคดีอาญาที่จับกุมได้

    - จำนวนคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

    - จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์"

จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอาชีพให้กับประชาชน

 จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาการอาชีพให้กับประชาชน

 จำนวนบุคลากร/สมาชิกของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 จำนวนบุคลากร/สมาชิกของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 รายได้เฉลี่ยของประชาชนต่อเดือนต่อครัวเรือน

รายจ่ายเฉลี่ยของประชาชนต่อเดือนต่อครัวเรือน

จำนวนประชาชนผู้เข้า-ออกผ่านด่าน

มูลค่าการนำเข้าสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า

มูลค่าการส่งออกสินค้าผ่านด่าน จำแนกตามชนิดสินค้า