การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2548

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และ การดื่มสุรา ของประชากรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2548  ตามบัญชา ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและพฤติกรรม  ของประชากรเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สำหรับใช้ประโยชน์ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัด ในประเด็นยุทธศาสตร์   การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยทำการสัมภาษณ์ประชากรที่มีอายุ 11 ปีขึ้นไป จากครัวเรือนตัวอย่าง    ซึ่งกระจายอยู่ทุกอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ในช่วงเดือน ธันวาคม 2548

ดาวน์โหลดบทสรุปสำหรับผู้บริหาร