คุณธรรม จริยธรรม

Category หลัก: สำนักงานสถิติจังหวัด หมวด: คุณธรรม จริยธรรม

 

 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ

 ประกาศ/นโยบาย

 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ประกาศ/นโยบาย/แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง