ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
...............................

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 23  มกราคม 2549  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 6 -10  กุมภาพันธ์ 2549 นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ครั้งนี้แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ดังนี้
1.  กำหนดวัน เวลา สอบคัดเลือก

วันที่ เวลา เลขประจำตัวสอบ
20 กุมภาพันธ์ 2549 08.30 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
001 - 048
049 - 096
21 กุมภาพันธ์ 2549 08.30 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
097 - 144
145 - 192
22 กุมภาพันธ์ 2549 08.30 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
193 - 240
241 - 288
23 กุมภาพันธ์ 2549 08.30 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
289 - 336
337 - 384
24 กุมภาพันธ์ 2549 08.30 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
385 - 429
430 - 472

2. สถานที่สอบคัดเลือก  สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  เลขที่ 2/5-6  ถนนศิริรัฐ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
3. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก   ต้องเป็นผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
4. ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  เข้ารับการสอบคัดเลือก  ตามวัน เวลา  ที่กำหนดในประกาศ หากไม่มาสอบคัดเลือก จะถือว่าสละสิทธิ์ และเข้าสอบฯในภายหลังไม่ได้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่  15   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549                                      

(ลงชื่อ)         วิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์
               ( นายวิรัตน์  ลิ้มสุวัฒน์ )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  ปฏิบัติราชการแทน
            ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

<table border="1" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0"></span><br /><span style="font-size: 10pt;">  <tr></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top">วันที่</td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top"> เวลา</td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top">เลขประจำตัวสอบ</span><br /><span style="font-size: 10pt;">     </td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">  </tr>
  <tr>
    <td valign="top"></span><br /><span style="font-size: 10pt;">      20 กุมภาพันธ์ 2549</td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top"></span><br /><span style="font-size: 10pt;">      08.30 - 12.00  น.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br />
      13.00 - 17.00  น.</td>
    <td valign="top"></span><br /><span style="font-size: 10pt;">          001 - 048</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br />
          049 - 096</td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">      21 กุมภาพันธ์ 2549</td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top">      08.30 - 12.00  น.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">      13.00 - 17.00  น.</td>
    <td valign="top">          097 - 144</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">          145 - 192</td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">      22 กุมภาพันธ์ 2549</td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top">      08.30 - 12.00  น.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">      13.00 - 17.00  น.</td>
    <td valign="top">          193 - 240</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">          241 - 288</td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">      23 กุมภาพันธ์ 2549</td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top">      08.30 - 12.00  น.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">      13.00 - 17.00  น.</td>
    <td valign="top">          289 - 336</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">          337 - 384</td>
  </tr>
  <tr>
    <td valign="top">      24 กุมภาพันธ์ 2549</td></span><br /><span style="font-size: 10pt;">    <td valign="top">      08.30 - 12.00  น.</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">      13.00 - 17.00  น.</td>
    <td valign="top">          385 - 429</span><br /><span style="font-size: 10pt;">      <br /></span><br /><span style="font-size: 10pt;">          430 - 472</td>
  </tr>
</table>