ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

(สำเนา)
ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

...............................

ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์  ลงวันที่  23  มกราคม 2549  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานสถิติ  ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์  ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก  กำหนดวัน  เวลา สถานที่สอบคัดเลือกไปแล้ว  เมื่อวันที่   15  กุมภาพันธ์  2549  นั้น

บัดนี้  คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบว่า

1.  ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่  1  ให้มารายงานตัว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2549  ในเวลาราชการ

2.  ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่  2-41  ให้มารายงานตัว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่  27  มีนาคม  2549  ในเวลาราชการ

3.  ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

4.  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกิน  2 ปี  นับแต่วันประกาศนี้  แต่ถ้าหากมีการคัดเลือกในลักษณะเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีนี้ถือเป็นอันยกเลิก


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ  วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549

สมพงษ์  อนุยุทธพงษ์
(นายสมพงษ์  อนุยุทธพงษ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์