• Government Data catalog for Government Data Service

  Government Data catalog for Government Data Service

 • ตรวจราชการ

  ตรวจราชการ

 • ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานฯ

  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานฯ

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดี ฯ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครือข่ายสายสัมพ

 • ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

เฉพาะเจ้าหน้าที่vpn.nso.go.th                       เว็บอินทราเน็ต                    โครงการพัฒนาระบบนำเข้าข้อมูล               มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
ระบบนำเข้าตารางสถิติ                             ระบบประมวลพื้นที่การก่อสร้าง