รายการข้อมูลกลางด้านข้าว2/2563

รายการชุดข้อมูล 4 ชุดข้อมูลกลาง : ข้าว