Metadata1ผู้สูงอายุ_2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลางด้านผู้สูงอายุ

1.จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

2.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

3.จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

4_1.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

4_2.จำนวนผู้สูงอายุไม่มีบัตรประชาชน

5.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

6.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ

7.จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

8.จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย

9.จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง_ไม่มีผู้ดูแล_ถูกทอดทิ้ง

10.จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

11.จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก

12.จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน_ยากลำบาก

13.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง คนพิการ และจิตเวช

14.จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

15.จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

16.จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

17.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ_กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

18.จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง_ครอบครัว

19.จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

20.จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

21.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน

22_1.จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

22_2.จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

23.จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง_ติดบ้าน

24.จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

25.จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

26.จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ

27.จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ

28.จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมชมรมหรือกลุ่ม

29.จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ