Metadata2ขยะ_2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลางด้านขยะ

1.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

2.ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

3.ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

4.ปริมาณขยะสะสม

5.ปริมาณการกำจัดขยะ

6.ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

7.ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

8.พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

9.จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ

10.จำนวนรายงานการศึกษาวิจัยด้านขยะ

11.จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

12.จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

13.สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

14.จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

15.จำนวนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการกำจัด แปรรูปขยะ

16.จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

17.จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

18.จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

19.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

20.แผนงาน_โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

21.แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

22.จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

23.จำนวนพื้นที่ที่ไม่ให้บริการจัดเก็บขยะ