Metadata3ข้าว_2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลางด้านข้าว

1.พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

2.พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน

3.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

4.พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน

5.จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

6.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

7_1.เนื้อที่เพาะปลูกข้าว

7_2.เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าว

7_3.เนื้อที่เพาะปลูกข้าวเสียหาย

8.ผลผลิตข้าวทั้งปี

9.ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

10_1.ราคาข้าวเปลือกเหนียวต่อกิโลกรัม

10_2.ราคาข้าวเปลือกเจ้าต่อกิโลกรัม

11.ต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

12.จำนวนเกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

13.พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP

14.ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP

15.ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

16.ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

17.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

18.พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

19.จำนวนสหกรณ์การเกษตร

20.จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

21.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

22.จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน_กองทุน

23.จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ หรือโรงสีเอกชน

24.พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนหรือสหกรณ์

25.ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

26.จำนวนครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

27.จำนวนโกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

28.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวต่อตัน

29_1.ปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

29_2.มูลค่าข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

30.บรรจุภัณฑ์หรือตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง