Metadata4การท่องเที่ยว_2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ชุดข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยว

1.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

2.จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

3.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

4.ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

5.รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

6.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด

7.จำนวนที่พัก_โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

8.จำนวนธุรกิจที่พัก_โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน

9.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์_ผู้นำเที่ยว

10.จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

11.รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

12.จำแนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

13.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริการอินเตอร์เน็ตหรือสัญญาณ wifi

14.ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

15.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

16.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน

17.ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด

18.จำนวนร้านอาหารและแผงลอยที่ได้รับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (Clean Food Good Tast)

19.จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน OTOP

20.มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก OTOP ของจังหวัด

21.รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

22.รายได้จากธุรกิจนำเที่ยว

23.รายได้จากธุรกิจที่พักแรม

24.รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

25.รายได้จากธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก

26.รายได้จากธุรกิจคมนาคมขนส่ง

27.รายได้จากธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่