Dataset ในระดับพื้นที่ย่อย_2563

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)

1.ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ

2.จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

3.เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

4.รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายตำบล

5.คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

6.ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน

7.สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ

8.สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ

9.ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด

10.การพัฒนาด้านพลังงาน

11.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล