Dataset2563_2จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

1.จำนวนประชากรจากการทะเบียน

2.จำนวนคดียาเสพติด

3.จำนวนผู้ติดยาเสพติด