Dataset2563_3เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

1.รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

2.สัดส่วนปริมาณเงินกู้ยืมต่อรายได้เงินสดสุทธิทางเกษตร

3.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

4.ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน

5.พื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน

6.เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทั้งหมด

7.สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณเงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร

8.จำนวนเกษตรกรในพื้นที่

9.เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี

10.เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปี

11.ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่

12.เนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง

13.เนื้อที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง

14.ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยต่อไร่

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่