Dataset2563_5 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

1.จำนวนประชากรจากทะเบียน

2.จำนวนผู้ป่วยนอก

3.จำนวนคนตายจากโรคหัวใจ

4.จำนวนคนตายจาก อุบัติเหตุ และสารพิษ

5.จำนวนคนตายจาก มะเร็งทุกชนิด

6.จำนวนคนตายจาก ความดันเลือดสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง

7.จำนวนคนตายจาก การบาดเจ็บจากการฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย และอื่น ๆ

8.จำนวนคนตายจาก โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน

9.จำนวนคนตายจาก ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด

10.จำนวนคนตายจาก วัณโรคทุกชนิด

11.จำนวนคนตายจาก ไข้เลือดออก

12.สัดส่วนคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

13.อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี

14.สัดส่วนผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องนอนชั้นล่างหรืออยู่บ้านชั้นเดียว

15.สัดส่วนค่าใช้จ่ายประเภทเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือน

16.สัดส่วนประชากรที่มีภาวะอ้วนและหรืออ้วนลงพุง