Dataset2563_6ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน

1.จำนวนประชากรจากการทะเบียน

2.จำนวนผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

3.จำนวนผู้พิการ

4.รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

5.กำลังแรงงานรวม

6.จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

7.จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่เข้าร่วมกองทุนการออมแห่งชาติ

8.สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้ของประชากร

9.มูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มครัวเรือนร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด

10.สัดส่วนคนจน

11.สัดส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกลุ่มที่ยากจนที่สุด