เครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการจังหวัดสุรินทร์

Category หลัก: ข่าวสารงานสถิติและกิจกรรม หมวด: ข่าว/ประกาศรับสมัคร

 

จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีเครื่องหมายรับรองสินค้าและบริการ เพื่อใช้รับรองสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพที่ผลิตหรือให้บริการในจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ สัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองได้คัดเลือกจากรูปแบบที่มีผู้ออกแบบ จำนวน 15 รูปแบบ

ความหมายของเครื่องหมาย

ช้างเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และปรากฎในคำขวัญจังหวัดสุรินทร์ Elephant City คือ เมืองช้าง หมายถึง จังหวัดสุรินทร์ แถบธงชาติ สื่อความหมายถึง เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Surin Best สื่อความหมายถึง สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดีของจังหวัดสุรินทร์ รูปรอยลายเส้นรอบใน สื่อความหมายถึง การกำกับดูแลสินค้าและบริการที่ได้รับรองให้มีคุณภาพดี มีมาตรฐานสม่ำเสมอ สีทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดสุรินทร์ และความมั่นคั่งของผู้ผลิตสินค้าและให้บริการรูปทรงวงรี สื่อความหมายถึง ความเคลื่อนไหว ที่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ ให้ก้าว ไปข้างหน้าโดยไม่หยุดนิ่ง สำหรับเจ้าของสินค้าและบริการที่ต้องการใช้เครื่องหมายดังกล่าวให้ยื่น เรื่องขอได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้ว อนุญาตแล้ว จึงจะใช้ได้