Dataset2563_7สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ

Category หลัก: บริการสารสนเทศสถิติ หมวด: การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) :สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ

1.จำนวนหมู่บ้านที่มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน

2.ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยทั้งปี

3.จำนวนแหล่งน้ำ

4.พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

5.พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง

6.จำนวนแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ

7.มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย

8.มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง

9.พื้นที่ชลประทาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

2/5-6 ถนนศิริรัฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.0-4451-1931 โทรสาร 0-4451-6062 สป.มท.37812

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

แผนที่